Nr projektu 00009.DDD.6509.00029.2018.05
Okres realizacji projektu (data rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji)
02.12.2019– 10.05.2022

Zródła finansowania operacji:
Całkowita wartość operacji – 1 707 684,72 PLN
Koszt kwalfikowany –  1 663 246,67 PLN
1 520 689,00 PLN dotacja, w tym:
967 614,41 PLN środki EFFROW
55 3074,59 PLN krajowe środki publiczne

Jesteśmy Grupą Operacyjną (EPI) pn. „Zdrowe zwierzęta – zdrowa żywnosć ThermoEye” działającą jako konsorcjum podmiotów:

– lider operacji – jednostka doradcza – Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
– jednostka naukowo-badawcza – Uniwersytetem Przyrodniczym z siedzibą  w Poznaniu
– rolnicy i mikroprzedsiębiorstwa:
Smart Soft Solutions Sp. z o. o.
Maryla Majewska
Krzysztof Adamek
Cezary Ostalczyk

Konsorcjum pn.: zostało utworzone na potrzeby projektu pn.: „ThermoEye – innowacyjny system ochrony dobrostanu trzody chlewnej” do działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020.

Cel projektu:
Projekt pn.: „ThermoEye – innowacyjny systemu poprawy dobrostanu trzody chlewnej” ma na celu opracowanie i wdrożenie bezinwazyjnego systemu monitorowania temperatury zwierząt hodowlanych (trzody chlewnej) jako jednego z elementów strategii ograniczania stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w produkcji trzody chlewnej i podniesienia wskaźników produkcyjnych. Bardzo ważną rolę w ograniczaniu stosowania antybiotyków odgrywa  przestrzeganie zasad dobrostanu. Choroby zakaźne powodują istotne straty w produkującji trzody chlewnej na całym świecie. Szybkie i dokładne pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym, takich jak temperatura ciała i ruch zwierzęcia z ferm produkcyjnych, umożliwiają wczesne wykrycie choroby i ułatwiają dalsze procedowanie w zarządzaniu stadem. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest wykorzystanie przez lekarzy i hodowców nowych technologii przeznaczonych przede wszystkim do monitorowania potencjalnych zagrożeń negatywnie wpływających na produktywność i zdrowie zwierząt. Zmiany w zachowaniu zwierząt poprzedzające lub towarzyszące objawom subklinicznym i klinicznym mogą stanowić istotną wartość diagnostyczną. ThermoEye to zastosowanie technologii termografii.  W ramach projektu partnerzy dokonają niezbędnych zakupów w celu wyposażenia chlewni w Złotnikach oraz dla 3 chlewni w środkowej Polsce do prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Zostaną przerowadzone badania okna termograficznego, pod kątem doboru materiału o optymalnej emisyjności. Nastepnie do budowy algorytmów do identyfikacji zwierząt i przypisanie im wektorów ruchu. Uniwersytet rozpocznie prace nad optymalizacją tuczu na podstawie oceny określonych wskaźników dobrostanu zwierząt przy zastosowaniem systemu ThermoEye, który służy w wykrywaniu gorączki (hipertermii). Dalej prowadzone będą prace nad modelami behawiorystycznymi, algorytmami ocieniającymi modele ruchu trzody chlewnej. Oceniany będzie wpływ środowiska o silnym stężeniu amoniaku na elektronikę oraz okno termowizyjne. Nastąpi ocena cena cech tucznych oraz cech rzeźnych trzody chlewnej. Na podstawie modeli behawioralnych oraz algorytmów opracowanych na populacji chlewni Uniwersytetu, dokonana zostanie analiza porównawcza w stosunku do populacji u rolników. Na podstawie zebranych danych w zakresie ruchliwości i zachowania wdrażane będą ostateczne algorytmy oraz modele behawiorystyczne. Wyciągnięte zostaną wnioski w zakresie analizy porównawczej cech rzeźnych obu populacji badawczych z hodowli w Złotnikach.

Urządzenie, po przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, bedzie dedykowane hodowcom trzody chlewnej w celu poprawy cyklu hodowlanego opartego na ocenie ryzyka występowania chorób zakaźnych i narządowych, zmian behawioralnych o podłożu fizjologicznym i patologicznym oraz w celu poprawy wskaźników płodnościowych. W efekcie monitoring termowizyjny za pomocą systemu ThermoEye pozwoli osiągnąć optymalne wskaźniki produkcyjne i ekonomiczne poprzez efektywniejsze wykorzystanie potencjału organizacyjnego fermy oraz hodowlanego zwierząt z równoczesną redukcją nakładów wynikających ze strat chorobowych oraz farmakoterapii. Urządzenie, po przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, bedzie dedykowane hodowcom trzody chlewnej w celu poprawy cyklu hodowlanego opartego na ocenie ryzyka występowania chorób zakaźnych i narządowych, zmian behawioralnych o podłożu fizjologicznym i patologicznym oraz w celu poprawy wskaźników płodnościowych. W efekcie monitoring termowizyjny za pomocą systemu ThermoEye pozwoli osiągnąć optymalne wskaźniki produkcyjne i ekonomiczne poprzez efektywniejsze wykorzystanie potencjału organizacyjnego fermy oraz hodowlanego zwierząt z równoczesną redukcją nakładów wynikających ze strat chorobowych oraz farmakoterapii.

Rezultat
ThermoEye dzięki swojej korzystnej specyfikacji zostanie upowszechnione wśród hodowców i pozwoli na optymalizację i automatyzację procesów zarządczych w stadzie, wydatnie wpływając na poprawę dobrostanu zwierząt hodowlanych. Zastosowanie systemu ThermoEye w produkcji trzody chlewnej przełoży się na konkretne efekty zdrowotne i ekonomiczne co pozwali opracować wydajniejszy model zarządzania fermą.

Najważniejsze rezultaty:
– Zmniejszenie stosowania antybiotyków w ramach metafilaktyki;
– Ocena i ewentualna stymulacja naturalnych mechanizmów immunologicznych, których objawem jest między innymi gorączka oraz indywidualne podejście do zaburzeń układu odpornościowego;
– Łatwiejsza i bezstresowa kontrola efektów terapii poprzez bieżące monitorowanie temperatury powierzchni ciała;
– Selekcja osobników, u których stwierdzono niski poziom dobrostanu objawiający się podwyższoną temperaturą ciała (“Pig Stress Syndrome” – Syndrom Stresu u Trzody Chlewnej);
– Selekcja osobników u których stwierdzono niski poziom dobrostanu objawiający się obniżoną temperaturą powierzchni ciała;
– Możliwość wykrycia korelacji pomiędzy reakcjami zgodnymi z etogramem i zaburzeniami zachowania, które przebiegają z podwyższeniem lub obniżeniem powierzchniowej ciepłoty ciała;
– Poprawa wykrywania rui u loszek poprzez monitorowanie temperatury powierzchni ciała;
– Szybsze i dokładniejsze wykrywanie schorzeń poporodowych u loch, przebiegających z gorączką (zapalenie gruczołu mlekowego, zapalenie macicy);
– Możliwość obserwacji zwierząt wykazujących nietypowy przebieg cyklu płciowego i ich wcześniejsze oraz skuteczniejsze wspomaganie hormonalne;
– Optymalizacja i kontrola tuczu na podstawie danych temperaturowych odnotowanych przez system ThermoEye w momencie rozpoczęcia spożywania paszy, w trakcie i po jedzeniu;
– Poprawa warunków produkcyjnych i ekonomicznych (efektywniejsze wykorzystanie paszy);
– Spożywanie mięsa pozbawionego pozostałości antybiotyków;
– Uzyskanie mięsa wieprzowego wyższej jakości i poprawa standardów redukujących czynniki stresowe w poszczególnych etapach produkcji;
– Rozwój rolnictwa ekologicznego.